logou2a.gif (2890 bytes)logau.jpg (4449 bytes)logou2a.gif (2890 bytes)


大礁溪山

0600在羅東鎮農會集合,0704從登山口出發,1108到達山頂,休息。
1154開始往回走,1357回到登山口,1500回到羅東鎮農會。

0m-dajiausisan001-0600.JPG (194678 bytes)

0m-dajiausisan002.JPG (341426 bytes)

0m-dajiausisan003-2.JPG (292083 bytes)

0m-dajiausisan005-2.JPG (316206 bytes)

0m-dajiausisan008.JPG (410035 bytes)

0m-dajiausisan019.JPG (394422 bytes)

0m-dajiausisan022-0754.JPG (449598 bytes)

0754到此拉繩子處

0m-dajiausisan024.JPG (408664 bytes)

0m-dajiausisan027-0820.JPG (353855 bytes)

0821到此開曠處

0m-dajiausisan034.JPG (400910 bytes)

0m-dajiausisan035.JPG (334299 bytes)

0m-dajiausisan039.JPG (439378 bytes)

0m-dajiausisan045.JPG (255928 bytes)

回望山下

0m-dajiausisan055.JPG (366732 bytes)

不知名的蘭花?

0m-dajiausisan057-1009.JPG (375164 bytes)

1009到此叉路

0m-dajiausisan066-1053.JPG (473885 bytes)

1053到此叉路

0m-dajiausisan070.JPG (437108 bytes)

在箭竹林穿梭

0m-dajiausisan072.JPG (409736 bytes)

1108到達山頂,休息

0m-dajiausisan075.JPG (417430 bytes)

0m-dajiausisan076.JPG (454658 bytes)

山頂另一邊通往桶後溪

0m-dajiausisan077-2.JPG (245129 bytes)

從山頂遠眺小礁溪山

0m-dajiausisan082.JPG (451506 bytes)

1154開始往回走

0m-dajiausisan084-2.JPG (216728 bytes)

0m-dajiausisan090.JPG (182546 bytes)

0m-dajiausisan100-2.JPG (190420 bytes)

0m-dajiausisan098-1301.JPG (278711 bytes)

1301回到空曠處

0m-dajiausisan117-2.JPG (296563 bytes)

1357回到登山口

0m-dajiausisan123.JPG (357743 bytes)

0m-dajiausisan128.JPG (337179 bytes)

 


蕃薯藤  羅高首頁 古道資料網站